Įmonės veiklos rodikliai


VĮ ,,Lietuvos paminklai" 2017 m. veiklos rezultatai(vertinami rodikliai) patvirtinti Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ valdybos 2017 m. sausio 26 d. posėdžio protokolu Nr. LP-1:

   1. Departamento pavestų įgyvendinti 2017 metų programų ir kultūros paveldo objektų valdytojų pagal sutartis finansuotų darbų projektų vykdymas (procentais nuo metinės darbų apimties) - 100 proc;

   2. 2017 finansinius metus baigti be nuostolių.