Kontaktai


                                                                                            

                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                        VĮ „Lietuvos paminklai“

                                                                                                        direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d.

                                                                                                        įsakymu Nr. Į-15   

 

 TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO,

NUOMOS IR ĮSIGIJIMO taisyklės

  

   1. Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ (toliau – Įmonės) tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, nuomos ir įsigijimo taisyklės nustato tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, naudojimo kontrolės, ridos, degalų apskaitos, nuomos ir įsigijimo tvarką, taip pat netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką.

 

     2. Tarnybiniai lengvieji automobiliai projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovams bei kitiems darbuotojams (toliau – darbuotojai) priskiriami naudojimui Įmonės direktoriaus įsakymu, sudarant su jais visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Darbuotojai tarnybinius lengvuosius automobilius vairuoja patys, turėdami atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, Ūkio tarnybos vadovo išduotą kuro kortelę ir kelionės lapą.

 

   3. Tarnybinius lengvuosius automobilius Įmonė apdraudžia transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu. Darbuotojai už žalą padarytą dėl savo kaltės šiai ar kitai transporto priemonei privalo atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. 

 

   4. Tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti Įmonės logotipu su užrašu - LIETUVOS PAMINKLAI -, po kuriuo būtų nurodytas telefono numeris 8 (5) 272 40 95 ir elektroninio pašto adresas: www.lpaminklai.lt. Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių priekinės durelės iš abiejų automobilio pusių ir galinės automobilio durelės.

 

    5. Tarnybiniai lengvieji automobiliai negali būti naudojami asmeniniams poreikiams tenkinti (pvz.: vykti iš namų į darbą ir iš darbo į namus). Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi Įmonės direktoriaus įsakymu nustatytose vietose (įstaigos kieme, saugomoje teritorijoje, garaže ir panašiai).

 

    6. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį. Darbuotojai, vairuojantys tarnybinius lengvuosius automobilius, privalo rūpintis švara juose ir sauga kelyje.

 

   7. Darbuotojai apie autoįvykius, kuriuose dalyvavo jų vairuojami tarnybiniai lengvieji automobiliai, privalo nedelsiant pranešti Ūkio tarnybos vadovui, kuris tarnybiniu pranešimu informuoja Įmonės direktorių.

 

    8. Tarnybiniai lengvieji automobiliai naudojami tik tarnybos reikmėms. Kelionės lapą pildo darbuotojas, nurodydamas kelionės datą, laiką, maršrutą, atstumą. Kelionės lapas pildomas kiekvieną dieną, išskyrus atvejus, kai automobilis buvo remontuojamas ar juo niekas nevažiavo.

 

      9. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję darbuotojai.

 

    10. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas.

 

     11. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą Įmonėje, jų savalaikį draudimą, privalomąją techninę apžiūrą, remontą, degalų sunaudojimą bei ridą pagal nustatytas normas ir limitus kontroliuoja bei už tai yra atsakingas Ūkio tarnybos vadovas.

 

      12. Įmonė gali nuolat arba prireikus naudotis lengvaisiais automobiliais pagal nuomos sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, neviršydama jai nustatyto tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos išlaidų dydžio.

 

   13. Darbuotojai, nesinaudojantys tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, gali tarnybos reikmėms naudotis  asmeniniais lengvaisiais automobiliais ir kas mėnesį, neviršydami valstybės įmonei nustatyto tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos išlaidų dydžio gauti kompensaciją degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti – iki vienos minimalios mėnesinės algos dydžio.

 

     14. Darbuotojas, naudojantis netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, sudaro su Įmone transporto priemonių nuomos sutartį dėl degalų įsigijimo išlaidų ir automobilio amortizacijos padengimo. Darbuotojas taip pat pildo Ūkio tarnybos vadovo išduotą kelionės lapą, nurodydamas kelionės datą, laiką, maršrutą, darbo dienomis nuvažiuotą atstumą (kilometrais) ir jį pasirašo. 

 

    15.  Tarnybinių lengvųjų automobilių išlaikymo išlaidos neturi viršyti 1,5 procento, o jų nuomos išlaidos  - 2,5 procento nuo Įmonės visų sąnaudų, nurodytų metinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje.

 

      16. Tarnybinių lengvųjų automobilių kuro suvartojimo normos tvirtinamos Įmonės direktoriaus įsakymu.

 

     17. Tarnybinių lengvųjų automobilių vasaros kuro normos taikomos nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d., o žiemos kuro normos – nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

 

      18. Įmonė tarnybinius lengvuosius automobilius gali įsigyti vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.Į-219 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėje „Lietuvos paminklai“ taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir šį klausimą reguliuojančiais poįstatyminiais aktais.

  _______________________